Intepretasi Ayat-ayat Teologis Muḥammad al-Shawkānī tentang Manusia, Wahyu, dan Iman

  • Abd Kholid Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Keywords: Theology, al-Mu‘tazilah, rational, al-Zaydīyah

Abstract

The article examines typological category of al-Shawkānī’s “theological product”, which cannot be categorized as a part of Sunnī. This view is hold by Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī and Muḥammad ‘Alī Ayāzī. Al-Dhahabī concludes that al-Shawkānī’s theological thought is seen as being Sunnī but his work, Fat al-Qadīr, is classified as al-Zaydīyah. Ayāzī, on the other side, says that al-Shawkānī’s theology tends to be more similarly rational to al-Zaydīyah and al-Mu‘tazilah. The author seeks to discuss the issue by exploring al-Shawkānī’s interpretation of theological verses on free will, pre-destination, and the relevance of revelation and human’s ratio. This study finds that al-Shawkānī’s theological arguments tend to be closely similar to Ahl al-Sunnah’s theological doctrines compare to that of al-Mu‘tazilah and al-Zaydīyah although he surroundedly grew up among the very rational al-Zaydīyah. It can be observed, for an instance, in his view of human’s deeds which clearly indicates him as having close position to the thought of al-Māturidīyah Bukhāra. In terms of the relevance of human’s ratio and the function of revelation, al-Shawkānī’s theological arguments are harmonious with al-Ash‘arīyah’s ideology.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allah, Aḥmad ‘Aṭiyyat. al-Qāmūs al-Islāmī, Vol. 4. Kairo: al-Nahḍah al-Miṣrīyah, 1976.

Arief, Ahmad Fahmi. “Pemikiran Politik dalam Tafsīr Fatḥ al-Qadīr”. Disertasi--IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997.

Ash‘arī (al), Abū al-Ḥasan b. Ismāil. al-Luma‘ fī al-Radd alā Ahl al-Zāigh wa al-Bida‘. Mesir: Maṭba‘at al-Munīr, 1955.

Ash‘arī (al), Abū al-Ḥasan b. Ismāil. Maqalāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn. Beirut: al-Maktabah al-Miṣrīyah, t.th.

Ayāzī, al-Sayyid Muḥammad ‘Alī. al-Mufassirūn: Ḥayātuhum wa Manhajuhum. Teheran: Muassasah al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 1373 H.

Bayḍāwī (al), Abū al-Khayr ‘Abd Allah b. ‘Umar. Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl, Vol. 1. Beirut: Dār Adir, 2001.

Bazdāwī (al), Muḥammad. Kitāb Uṣūl al-Dīn. Kairo: al-Maktab al-Azharīyah li al-Turāth, 2003.

Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā’il. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Vol. 3. Kairo: Maṭba‘at al-Salafīyah: t.th.

Dhahabī (al), Muḥammad Ḥusayn. al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Ghālī (al), Balqāsim. Abū Manṣūr al-Māturīdī Ḥayaātuh wa Arāuh al-‘Aqdiyah. Tunis: Dār al-Turkī li al-Nashr, 1989.

Hilāl, Ibrāhīm Ibrāhīm. Wilāyat Allah wa Ṭarīq Ilāhī. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, t.th.

Jabbār (al), Al-Qāḍī ‘Abd. Tanzīh al-Qur’ān ‘an al-Maṭā‘in. Beirut: Dār al-Nahḍah al-Ḥadīthah, t.th.

Khālidī (al), Sarah ‘Abd al-Fattāḥ. Ta‘rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn. Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.

Ma’lūf, Louis. al-Munjid. Beirut: Dār al-Mashriq, t.th.

Māturīdī (al), Abū Manṣūr. Kitāb al-Tawḥīd. Beirut: Dār Sader, t.th.

Naysābūrī (al), Abū al-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 2. Riyad: Dār Ṭayybah, 2006.

Rāzī (al), Fakhr al-Dīn. Mafātiḥ al-Ghayb, Vol. 18. Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Ruslih, Nasrun. “Konsep Ijtihad al-Shāwkanī dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum di Indonesia”. Disertasi--IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.

Ṣubḥī, Aḥmad Maḥmud. al-Imām al-Mujtahid Yaḥyā b. Ḥamzah wa Arā’uh al-Kalāmīyah. t.t.: Manshurāt al-‘Aṣr al-Ḥadīth, 1990.

Shahrastānī (al), Muḥammad ‘Abd al-Karīm b. Abī Bakr. al-Milal wa al-Niḥal. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Shawkānī (al), Muḥammad b. ‘Alī. Adab al-Ṭalab wa Muntahā al-Arab. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.

-----. al-Badr al-Ṭāli‘ bi Maḥāsin Man ba‘d al-Qarn al-Sābi‘, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1998.

-----. al-Durr al-Naḍīd fī Ikhlāṣ Kalimat al-Tawḥīd. t.t.: Dār Ibn Ḥuzaymah, 1414 H.

-----. al-Fatḥ al-Rabbānī min al-Fatāwā al-Imām al-Shawkānī, Vol. 1. Yaman: Maktabat al-Jayl al-Jadīr, t.th.

-----. al-Quṭr al-Walī alā Ḥadīth al-Walī, Ibrāhīm Ibrāhīm Hilāl (ed.). Kairo: Maṭba‘ah Ḥisān, 1979.

-----. al-Risālah al-Salafīyah. Kairo: Dār al-Kitab al-‘Arabī, 1993.

-----. Irshād al-Thiqqāt ilā Ittifāq al-Sharā’i‘ alā al-Tawḥīd wa al-Ma‘ād wa al-Nubuwwāt. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1984.

-----. Kitāb al-Fatḥ al-Rabbānī min al-Fatāwā al-Imām al-Shawkānī, Abū Maṣ‘ab Muḥammad Ṣubḥī (ed.), Vol. 1. Yaman: Maktabah al-Jayl al-Jadīr, t.th.

-----. Tafsīr Fatḥ al-Qadīr. Beirut: Dār al Kitab al-‘Arabī, 2001.

-----. Kitāb al-Sāil al-Jarar al Mutaddafiq ‘alā Ḥadāiq al-Azhār, Muḥammad Ibrāhim Zāyid (ed.), Vol. 1. Kairo: Lajnat al-Turāth al-Islāmī, 1988.

Sulaymān, Aḥmad b. Ḥaqāiq al-Ma‘rifah fī ‘Ilm al-Kalām. t.t.: Muassasat al-Imām Zayd b. ‘Alī al-Thaqāfīyah, t.th.

Syamsuri, Hasani Ahmad. “Corak Pemikiran Kalam Tafsīr Fatḥ al-Qadīr: Telaah atas Pemikiran al-Shawkānī dalam Teologi Islam”. Tesis--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Published
2017-06-02
How to Cite
Kholid, Abd. “Intepretasi Ayat-Ayat Teologis Muḥammad Al-Shawkānī Tentang Manusia, Wahyu, Dan Iman”. TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 7, no. 1 (June 2, 2017): 172-198. Accessed June 16, 2019. http://teosofi.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/177.
Section
Articles